Örebroportens hyresgästundersökning

Marknadskraft har under våren genomfört Örebroportens första hyresgästenkät. Vi erbjuder alltid våra uppdragsgivare att kombinera flera olika insamlingsmetoder för att på så sätt öka möjligheten att få fler svar när mottagaren får fler alternativa sätt att ge sina svar.

För Örebroportens del visade det sig att e-post och telefonintervjuer skulle passa som insamlingsmetod. Telefonintervjuer ger ofta lite utförligare svar från respondenten och vanligt är att välja ett urval kunder som representerar en specifik målgrupp eller representativitet från alla olika specificerade grupper i kundbasen.

Örebroportens svarsfrekvens blev hög och deras genomsnittliga NHI (Nöjd-Hyresgäst-Index) blev högt med alla frågor sammanvägda.

Enkätsvaren i undersökningen har gett Örebroporten svart på vitt vad de gör bra, vad de kan göra bättre och hur de kan bli tydligare mot hyresgästerna. Undersökningsresultatet kommer Örebroporten att använda för att kunna skapa ännu högre kundnöjdhet.